Przejdź do treści

e-Usługi

1
Zgłoszenie powstania stowarzyszenia zwykłego
WN-200
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Informacji i Cyfryzacji
Podstawy prawne Art. 40 i 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wpis do ewidencji. 2. Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego. 3. Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. 4. Uchwałę o założeniu stowarzyszenia zwykłego. 5. Uchwała o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia zwykłego z dołączonym egzemplarzem regulaminu. 6. Uchwałę o wyborze przedstawiciela zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela. 7. Jeśli regulamin działalności przewiduje istnieje zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej, uchwałę o powołaniu zarządu i wyborze członków organu kontroli wewnętrznej zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL członków obu organów.
Czas realizacji Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Rezultat realizacji usługi Rejestrowanie stowarzyszenia zwykłego jest zakończone z chwilą wydania decyzji o wpisie do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 621 83 47
Słowa kluczowe Zgłoszenie powstania stowarzyszenia zwykłego jest zakończone z chwilą wydania decyzji o wpisie do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o wydanie, wymianę karty wędkarskiej
WN-52
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Podstawy prawne Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej. . 2. Zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie ( W Ełku egzaminy odbywają się raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek po 15 dniu miesiąca, przy ul. Świeckiego Sępa 1. Egzamin odbywa się w formie teoretycznej. Obejmuje min. podstawową wiedzę dotyczącą połowu ryb, znajomości gatunków ryb oraz ich okresów ochronnych). 3. Zdjęcie. 4. Dowód wpłaty za wydanie karty wędkarskiej. 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Czas realizacji Wydanie karty wędkarskiej jest załatwiane w terminie 7 dni, według możliwości bez zbędnej zwłoki
Opłaty Opłata w wysokości 10 zł za wydanie karty wędkarskiej Opłaty można dokonać na n/w numer konta Starostwa Powiatowego
Numer konta 81809900040090735420000010
Tytuł wpłaty Opłata za wydanie karty wędkarskiej
Kwota (PLN) 1.00
Tryb odwoławczy Nie występuje
Rezultat realizacji usługi Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie wydania karty wędkarskiej. Do połowu ryb niezbędne jest jeszcze wykupienie zezwolenia na połów u właściciela danego akwenu (istnieje możliwość zakupu zezwolenia np. w sklepach wędkarskich, gospodarstwach rybackich).
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi 1. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. 2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Z obowiązku tego także zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach. 4. Kartę wędkarską wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie, średnie branżowe lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.
Telefon (87) 621 83 17
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
WN-15
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podstawy prawne Dział VII art. 217 - 220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni
Opłaty Zaświadczenia wydawane do celów emerytalno-rentowych są zwolnione z opłat.
Tryb odwoławczy Nie występuje
Rezultat realizacji usługi Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 621-83-00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
WN-175
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83) 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji
Kwota (PLN) 10.00
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Ełckiego.
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Starostę Ełckiego
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Zgodnie z Zarządzeniem nr 42 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.02.2013 r. na wniosek osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych udziela się bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Telefon (87) 621-83-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie dziennika budowy
WN-68
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Budownictwa
Podstawy prawne Art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie dziennika budowy ( musi zawierać dane wnioskodawcy i nazwę organu wydającego pozwolenie na budowę oraz jego numer i datę wydania) - druk dostępny w pokoju nr 260. Do wniosku należy dołączyć: 1) zeszyt dziennika budowy zgodny z wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.z 2002r., nr 108, poz. 953 z późn. zmian.) 2) Wydanie dziennika budowy nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej o ile nie występują czynności podlegające tej opłacie (np. występowanie przez pełnomocnika).
Opłaty W przypadku braku własnego dziennika budowy i wykorzystaniu udostępnionego przez urząd zeszytu należy dokonać wpłaty gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku, lub na konto Starostwa Powiatowego w Ełku – Podlasko Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 81 80 99 000 400 90 73 54 200 000 10
Numer konta 81809900040090735420000010
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Organ sprawdza kompletność wniosku. Postępowanie kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Do Wniosku o wydanie dziennika budowy należy załączyć zeszyt budowy z wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.z 2002 r., nr 108, poz. 953 z późn. zmian.)
BIP https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47014/cms/szablony/6281/pliki/ku_b_wydawaniedziennikabudowy.doc
Telefon (87) 621-8-312
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek dla rodziców o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
WN-204
Numer konta 81809900040090735420000010
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
WN-203
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
Czas realizacji Sprawa załatwiana jest w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Opłaty Zwolniony z opłaty
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Rezultat realizacji usługi Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie ustanowienie trwałego zarządu do nieruchomości wskazanej we wniosku
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi: 1) za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1 % ceny, 2) za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 - 0,3%, 3) za pozostałe nieruchomości - 1%
Telefon (87) 621-83-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego -wsparcie rzeczowe lub finansowe przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Ełckiego
WN-205
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Informacji i Cyfryzacji
Wymagane dokumenty Wniosek o wsparcie rzeczowe lub finansowe przedsięwzięć w ramach promocji powiatu ełckiego
Czas realizacji 7 dni od momentu złożenia wniosku
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Pismo w Wydziału Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku lub informacja telefoniczna
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 621 83 00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
WN-206
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
WN-207
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Edukacji i Kultury
Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o wykreślenie z ewidencji
Rezultat realizacji usługi Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek
Uwagi Osoba prowadząca może zlikwidować szkołę lub placówkę z końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a oraz gminę na której terenie położona jest szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkoła. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WN-171
Uwagi Jeśli to niezbędne, proszę o wypełnienie załączników: P-2017 P1-EGiB P2-EGiB P3-MAPY P4-RCiWN P6-BDSOG P7-BDOT500 P8-INNE
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
WN-89
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 2. Dokument, na podstawie którego nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (decyzja wywłaszczeniowa, akt notarialny, inny dokument) 3. Dokument potwierdzający prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień wywłaszczenia 4. Postanowienie sądowe o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobierców byłego właściciela 5. Pełnomocnictwo w przypadku występowania przez pełnomocnika.
Opłaty Brak.
Tryb odwoławczy odwołanie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji administracyjnej do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Starostę Ełckiego
Etapy realizacji usługi Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O nie załatwieniu sprawy w terminie wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
Telefon (87) 621-83-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Zgłoszenie pracy geodezyjnej - pismo ogólne
WN-235
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183), 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989) 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (DZ.U. z 2007 r. Nr 187, poz.1330)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek /według wzoru: załącznik formularz ZG do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08.07.2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924). Do e-formularza proszę załączyć wypełniony załącznik: zgłoszenie prac geodezyjnych - wzór 2. Dokumenty potwierdzające, że zgłaszający pracę jest uprawniony do wykonywania prac geodezyjnych tj. uprawnienia zawodowe o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (do wglądu) oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Opłaty Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.
Numer konta 05809900040090735420000020
Tryb odwoławczy Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, Al.M. J. Piłsudskiego 7/9 zgodnie z art. 7b ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Etapy realizacji usługi 1. Po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych, organ w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, o zakończeniu tych prac, przekazując: a) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1–5 i 8–10 oraz ust. 1b; b) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie. 3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 1)wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów; 2)kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 4. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. 5. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. 6. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust.8.
Uwagi Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu. Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem miejscowo właściwemu staroście , jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest: a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust.1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, b)wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, c)geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, d)wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu, e)dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.
Telefon (87) 621-83-01
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków
WN-208
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o realizację i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
WN-250
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Podstawy prawne Podstawa prawna Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Uchwała Nr IX.88.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 31 maja 2011 r.
Wymagane dokumenty Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami: - Kopia aktu własności nieruchomości, - Zaświadczenie z Urzędu Gminy, że na danym terenie nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej. - Kopia decyzji lub kopia zgłoszenia inwestycji w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ełku.
Czas realizacji W ciągu roku budżetowego
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Brak
Rezultat realizacji usługi Przekazanie środków na konto Wykonawcy
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku, wraz z załącznikami, 2. Weryfikacja dokumentów, 3. Podpisanie umowy, 4. Kontrola i sporządzenie protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków, 5. Przekazanie środków na konto Wnioskodawcy.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 621-83-17
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o wypis z rejestru stowarzyszeń
WN-303
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Informacji i Cyfryzacji
Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644) 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. nr 243 poz. 1449)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wypis z rejestru 2. Dowód opłaty skarbowej
Opłaty 1. Uczniowskie kluby sportowe - brak Kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszenie zwykłe - 17 zł Numer konta: 81 8099 0004 0090 7354 2000 0010
Rezultat realizacji usługi Wydanie wypisu z odpowiedniego rejestru
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 621-83-00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o patronat Starosty Ełckiego
WN-304
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Informacji i Cyfryzacji
Podstawy prawne Uchwała Nr 15.34.2017 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania patronatu Starosty Ełckiego
Wymagane dokumenty Wniosek o patronat Starosty Ełckiego
Czas realizacji 7 dni od momentu złożenia wniosku
Opłaty Brak.
Tryb odwoławczy Brak.
Rezultat realizacji usługi Pismo w Wydziału Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku
Telefon (87) 621-83-36
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
WN-305
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku
Podstawy prawne 1. Art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476). 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. http://bip.powiat.elk.pl/cms/6288/formularze_do_pobrania 2. Dowód osobisty. 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Czas realizacji Wydanie dowodu rejestracyjnego łodzi załatwiane jest do 7 dni, według możliwości bez zbędnej zwłoki
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Nie występuje.
Rezultat realizacji usługi Sposób załatwienia sprawy Rozstrzygnięcie sprawy następuje w formie wydania dowodu rejestracyjnego łodzi.
Uwagi 1. Rejestracja sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu. 2. Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczenia województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery „R”- oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo „A”- oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb. W przypadku powiatu ełckiego jest to WM- EŁC-.........-A 3. Sejmik województwa ustala, w drodze uchwały, trzyliterowe oznaczenie powiatu. 4. Uprawniony do rybactwa ma obowiązek trwale oznakować narzędzia rybackie i urządzenia połowowe w sposób umożliwiający ustalenie właściciela. 5. Zabrania się osobom nieuprawnionym podejmowania z wody narzędzi rybackich i urządzeń połowowych. 6. Amatorski połów ryb przy użyciu sprzętu pływającego odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, określonych w przepisach o żegludze śródlądowej. 7. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, zwany dalej „ sprzętem pływającym”, z wyjątkiem statków rejestrowanych i oznakowanych na podstawie odrębnych przepisów, znakuje się w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt: litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości.
Telefon (87) 621 83 17
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych)
WN-306
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Podstawy prawne Art. 13, art.14a, art.19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Zawiadomienie o zamiarze pozyskania drzew z lasu prywatnego z podaniem danych osobowych właściciela lasu oraz podanie numeru działki geodezyjnej i obrębu na którym znajduje się las
Czas realizacji art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Rezultat realizacji usługi Rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej wycinki drzew następuje po dokonaniu inwentaryzacji stanu lasu na gruncie i wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 14a ust. 1 i 3 ustawy o lasach drewno po jego wycince jest cechowane przez tutejszy organ, który wydaje posiadaczowi lasu świadectwo legalności jego pozyskania.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 621-83-36
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
WN-308
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
WN-48
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
Czas realizacji Sprawa załatwiana poprzez zawarcie umowy dzierżawy w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku
Opłaty Brak
Rezultat realizacji usługi Zawarcie umowy dzierżawy
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być oddane m.in. w dzierżawę. Zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego lub użytkownikiem nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).
Telefon (87) 621-83-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Wniosek o udostępnienie danych - informacji publicznej
WN-30
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Ełcki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Starostwa Powiatowego w Ełku lub jednostka organizacyjna Powiatu Ełckiego, którego wniosek dotyczy
Podstawy prawne Art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
Wymagane dokumenty Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Czas realizacji W terminie 14 dni od daty doręczenia
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Rezultat realizacji usługi Według wskazania we wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 621-83-00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Wniosek o wypisy dla właściciela o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów
WN-188
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Wniosek o przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki dożywotniego użytkowania
WN-190
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych Powiatu Ełckiego” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.